De heer David Smet 
is financieel directeur bij het OCMW van Zelzate.

Contactgegevens:
Correspondentieadres OCMW:
Kleine Landeigendomlaan 2a, 9060 Zelzate

Tel. 09.342.20.28 
e-mail:  david.smet@zelzate.be

Functie:

Onder het gezag van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn leidt de financieel directeur de financiŽle dienst van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn met uitzondering van de
bevoegdheden van de algemeen directeur in dit verband. De financieel directeur is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en het opzetten van interne controleprocedures aangaande de materies waarvoor hij bevoegd is.

De financieel directeur heeft tot taak om, onder zijn verantwoordelijkheid:
de geregistreerde uitgaande facturen te innen;
elke andere ontvangst te registreren;
de bestellingen te viseren, binnen de perken bepaald in dit artikel;
uitgaven te betalen die door de budgethouders zijn goedgekeurd, op voorwaarde dat ze wettelijk en regelmatig zijn.

De financieel directeur of een door hem daartoe gemachtigd persoon viseert, binnen de perken in dit artikel bepaald, de bestellingen voor opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en elk stuk dat aanleiding geeft tot een uitgave, die regelmatig en in overeenstemming met de wet zijn opgesteld, ondertekend zijn door een daartoe gemachtigd persoon, en die niet leiden tot overschrijding, hetzij van het bedrag bepaald in de daartoe
vastgestelde enveloppe van het budget waarvan de gemeenteraad kennis genomen heeft of dat hij goedgekeurd heeft, hetzij van een bijzonder krediet of een voorlopig krediet.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en bereidt de jaarrekening voor.

Hij dient alle handelingen tot stuiting van verjaring en verval te verrichten, tot alle beslagleggingen te doen overgaan, de inschrijving, de herinschrijving, de vernieuwing, de doorhaling of de rangafstand van elke titel die daarvoor vatbaar is ten kantore der hypotheken te vorderen, aan de leden van de raad kennis te geven van het vervallen van de huurovereenkomsten, van de achterstallen en van elk feit dat de rechten van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn schaadt.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het thesauriebeheer van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Elk kwartaal overhandigt de financieel directeur een financieel rapport aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose alsook de evolutie van de budgetten en de uitvoering van het budgethouderschap zoals bepaald door de raad.

 


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Bestuur > Financieel directeur
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten