Het leefloon is een duidelijke vorm van maatschappelijke dienstverlening die maandelijks wordt uitgekeerd en bedoeld is als financiŽle hulp voor personen zonder actuele of potentiŽle bestaansmiddelen.

Ook de maatschappelijke dienstverlening krachtens de Organieke Wet neemt vaak de vorm aan van het toekennen van een geldsom.

Deze financiŽle steunverlening kan desgevallend samen met het leefloon worden toegekend of in plaats ervan, indien je voor het leefloon niet in aanmerking komt.

Of er financiŽle steun verstrekt moet worden en voor welke omvang, en welke vorm de meest passende is, dient in elk geval afzonderlijk uitgemaakt, aan de hand van het criterium van de mogelijkheid een menswaardig bestaan te leiden, en zonder dat de barema's, criteria en richtlijnen - door het OCMW opgesteld - een bindend karakter hebben.

De financiŽle hulpverlening kan, globaal beschouwd, 5 vormen aannemen :

1. het leefloon

zie afzonderlijke rubriek 'leefloon'

2. periodieke geldelijke steun

- maandelijkse aanvullende steun (boven op het (eq.) leefloon of andere beperkte inkomen)
- tussenkomst in de huishuur
- tussenkomst in de medische kosten (kan verrekend worden met de maximum factuur )
- tussenkomst in de energiekosten (andere dan gas en elektriciteit)( vb. OCMW-verwarmingstoelage )
- tussenkomst uit het Sociaal Verwarmingsfonds (federale toelage)
- ten laste name van de schoolmaaltijden van kinderen uit behoeftige gezinnen
- equivalent leefloon ( Wet 2.04.1965 )

3. steunverlening op voorschot

Dit zijn voorlopige financiŽle tussenkomsten in afwachting van het verkrijgen van een uitkering van de sociale zekerheid of andere inkomsten.

Hierna vindt u enkele voorbeelden :

- voorschot op werkloosheidsvergoeding
- voorschot op ziektevergoeding
- voorschot op invaliditeitsuitkering
- voorschot op tegemoetkoming voor mindervaliden
- voorschot op pensioen
- voorschot op kinderbijslag
...

Soms wordt ook financiŽle steun verleend op voorschot om een bijzondere of buitengewone uitgave te helpen betalen.

4. eenmalige geldelijke steun

Het OCMW kan specifieke steunverlening voorzien in die gevallen waar bijzondere uitgaven zich opdringen, of voor het voldoen van exceptionele behoeften.


Enkele voorbeelden ter illustratie :

- ten laste name van hospitalisatiekosten
- ten laste name van de begrafeniskosten
- ten laste name van schoolkosten, ... (via het PSA kinderarmoedefonds)
- ten laste name van kosten voor aankoop van noodzakelijke kledij
- tussenkomst in deelname aan sportverenigingen, cultuur en andere ( via Fonds voor Participatie & sociale activering)

 

5. steun in natura

De dienstverlening in natura kan diverse vormen aannemen :

- verstrekken van een voedselpakket (ovv maaltijdcheques)
- ter beschikking stelling van een warme maaltijd
- bestelling van kolen of mazout
- ter beschikkingstelling van een verwarmingstoestel
- Ö

Algemene opmerkingen omtrent financiŽle hulpverlening

FinanciŽle hulpverlening kan voor bepaalde of onbepaalde duur zijn. Het OCMW kan op ieder ogenblik nagaan of uw financiŽle toestand al of niet is veranderd en zonodig de steunverlening schorsen. De maatschappelijke (financiŽle) dienstverlening  kan integraal worden teruggevorderd  ingeval van bedrieglijk opzet .
De sociale dienst kan u hierover meer informatie verstrekken.


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Sociale Dienst > FinanciŽle en materiŽle hulp
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten