alleenwonende studenten

- toekenning van leefloon
- ondertekenen van een integratiecontract
- aanvraag van een studietoelage
- verplichting tot het vervullen van weekend- en/of vakantiewerk

asielzoekers en vreemdelingen

Onze Dienst Vreemdelingen helpt asielzoekers en vreemdelingen met een tijdelijk statuut en waarvoor  wij als OCMW Zelzate voor bevoegd zijn.

We geven hen onder meer informatie over

- verblijfsprocedures
- rechten en plichten binnen het sociale zekerheidsstelsel
- gezondheidszorg
- degelijke huisvesting
- ...

Dit doen we in samenwerking met andere welzijnsdiensten.

Vreemdelingen die een asielaanvraag ingediend hebben of ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, kunnen geen leefloon ontvangen maar wel een levensminimum.
De bedragen van dat levensminimum zijn dezelfde als die van het leefloon.

minderjarigen

Een minderjarige heeft ontegensprekelijk recht op de vereiste maatschappelijke
dienstverlening. Iedere minderjarige over wie niemand het ouderlijk gezag, de voogdij of
de materiŽle bewaring heeft, wordt toevertrouwd aan het OCMW van de gemeente waar hij/zij zich bevindt.
Aangezien minderjarigen geen recht hebben op de toekenning van een
bestaansminimum, kunnen zij - indien nodig - aanspraak maken op financiŽle
hulpverlening in het kader van de Organieke Wet.

personen in instellingen ( opvangcentrum voor thuislozen, psychiatrische instellingen,Ö )

Personen - die behoeftig zijn - en die verblijven in opvanginstellingen kunnen eveneens aanspraak maken op aangepaste maatschappelijke dienstverlening :

-ten laste name van de verblijfskosten in de instelling
-ter beschikking stellen van een zakgeld
-tussenkomst in de kosten voor aankoop van kledij
-ten laste name van de medische kosten
-het verlenen van steun op voorschot ( betaling van de huurwaarborg ingeval zij een woonst hebben gevonden en derhalve de mogelijkheid zien om de instelling definitief te verlaten )


aanvraag maatschappelijke dienstverlening

Iedere aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening in het kader van de Organieke Wet zal worden voorafgegaan door een sociaal onderzoek uitgevoerd door ťťn van onze maatschappelijke werkers.
Een dergelijke aanvraag kan mondeling geschieden in het bureel van de sociale dienst, maar kan uiteraard ook schriftelijk gebeuren. Wanneer iemand om financiŽle steun verzoekt, dient hij alle nodige inlichtingen te geven die een weerslag kunnen hebben op de hulpverlening.
Het OCMW vervult zijn taak volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk met eerbiediging van de filosofische, ideologische of godsdienstige overtuiging van de hulpvrager.

toekenning van de maatschappelijke dienstverlening

Op basis van het sociaal onderzoek ( gezinssamenstelling, financiŽle situatie, arbeidssituatie, woonsituatie, Ö ) zal een sociaal verslag worden opgemaakt en voorgelegd aan de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comitť voor de Sociale Dienst dat maandelijks samenkomt.
De beslissing inzake individuele hulpverlening - getroffen door het Bijzonder Comitť voor de Sociale Dienst  - wordt binnen de 8 dagen na de raadszitting aangetekend verzonden naar de hulpvrager. De beslissing is met reden omkleed en vermeldt demogelijkheid tot instellen van beroep.
Wanneer de hulpvrager niet akkoord gaat met de getroffen beslissing vanwege het OCMW, kan hij binnen de 3 maanden- na ontvangst van de OCMW-beraadslaging - beroep aantekenen bij de bevoegde arbeidsrechtbank te Gent.
Wanneer de hulpvrager onnauwkeurig en onvolledige informatie verstrekt, wanneer tegenstrijdige verklaringen worden afgelegd of onvoldoende inlichtingen m.b.t. de materiŽle toestand worden verschaft, mag het OCMW de vraag om hulp afwijzen.

terugvordering maatschappelijke dienstverlening

Ingeval de begunstigde vrijwillig onjuiste of onvolledige informatiegegevens verstrekte, kan het OCMW de hulpverlening terugvorderen, ongeacht diens financiŽle toestand.

sancties m.b.t. de maatschappelijke dienstverlening

Indien de hulpvrager onvolledige of onjuiste informatie omtrent zijn persoonlijke situatie geeft, of indien de gestelde voorwaarden niet correct worden nageleefd, kan de maatschappelijke dienstverlening - op voorstel van de maatschappelijk werker -geheel of gedeeltelijk worden geschorst voor een periode van maximum 1 maand.
Ingeval van herhaling van de feiten binnen het jaar, kan het recht op individuele hulpverlening worden geschorst voor de duur van maximum 3 maanden.


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Sociale Dienst > Bijzondere categorieŽn
Laatst aangepast op : 26/12/2011

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten