Een dakloze persoon is iemand die niet over een eigen woongelegenheid beschikt en die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of die tijdelijk in een opvangcentrum voor daklozen verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.

Wanneer een dakloze persoon een beroep doet op de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW van de gemeente waar hij zich bevindt, moet de voorzitter hem de vereiste dringende hulpverlening toekennen binnen de grenzen vastgelegd door het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en mits zijn beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan de raad voor te leggen.

De wet van 12 januari 1993 " houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving " heeft de wet op de beteugeling van de landloperij en bedelarij afgeschaft.
Er zijn eveneens specifieke wijzigingen aangebracht aan de bestaansminimumwet en Organieke Wet met de bedoeling de problemen op te vangen die hogervermelde afschaffing met zich brengt.

Twee concrete maatregelen werden door de Urgentiewet getroffen :

- toekenning van een installatiepremie ( integratiepremie ) bij het definitief verlaten van een instelling (zie ook 'leefloon' )
- mogelijkheid tot opeising van een onroerend goed ten behoeve van een dakloze, op initiatief van de voorzitter van het OCMW ( op basis van een gemotiveerd verzoek vanwege de OCMW-voorzitter, heeft de plaatselijke burgemeester het recht om leegstaande gebouwen op te eisen )


______________________________________________________________________________
U bevindt zich hier : Diensten > Sociale Dienst > Daklozen
Laatst aangepast op : 3/16/2018

OCMW Zelzate adresgegevens
Buitenschoolse kinderopvang Bejaardenwoningen Sociale Dienst Kinderdagverblijf Thuiszorg LDC De Kastanje Klein Rusland Home Bloemenbos Intern Ondersteunende Diensten